04-Ekim-2022
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

İmar Planı Yapımı
MADDE 55- Hazırlanacak imar planında,  OSB’nin özelliği ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan imar planı teknik şartnamesine göre sanayi parselleri, sosyal, idari ve teknik donatı alanları, arıtma alanı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararları oluşturulur.
KAKS=EMSAL : Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı, bodrumda iskan edilen katların %50 si, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki toplamıdır. Tesisat galerileri, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi,kömürlük, sığınak, su deposu, hidrofor ve otoparklar bu alana katılmazlar.
(Değişik üçüncü fıkra: RG-17.10.2005-25969) Organize sanayi bölgelerinde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları Taban Alanı Kat Sayısı : TAKS = 0.55 ; Emsal : Kat Alanı Katsayısı = 0.70 ; Yükseklik : h = Serbest, üretim teknolojisinin getirdiği yükseklik olarak belirlenir. (Değişik ikinci cümle: RG–22.02.2006–26088) İmar planı yapımı aşamasında; genel doğal yapısı (%20 ve üstü eğim) veya yapılaşmaya açılamayacak (yapı yasaklı alanlar ve benzeri) alanlardan oluşan eşikler nedeniyle Bölgenin en fazla %40’ının sanayi parsellerine ayrılabildiği durumlarda TAKS = 0.55, Emsal = 0.75 ve h = Serbest olarak koşullandırılır. İhtisas OSB’lerde yukarıda belirtilen yapılaşma koşullarının faaliyet konusu itibari ile yetmemesi halinde; ÇED raporu ile belirlenmesi, proses planı ile kanıtlanması ve bu konuda diğer teknik açıklamaların yapılması yoluyla bu oran, üretim konusuna yetecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir.
(Ek fıkra: RG–17.10.2005–25969) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 15.04.2000 tarihinden sonra imar planı Bakanlıkca onaylanan OSB’lerde yapılaşma koşullarının yukarıdaki oranlarla değiştirilmesine dair plan revizyonlarında mevcut planlardaki mekansal alan dağılımında teknik ve sosyal altyapı alanlarının da aynı oranda arttırılması zorunludur. (Ek cümle: RG–22.02.2006–26088) Ancak, yapılaşma koşullarının değiştirilmesine karşılık arıtma tesisi, enerji tesisleri ve benzeri teknik altyapı alanlarının yeterliliğinin teknik raporla belirlenmesi halinde bu alanlarda oran artışına gidilmez.
 (Değişik fıkra: RG–13.08.2005–25905) Kanun yürürlüğe girmeden önce, ilgili valilik veya belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca onaylanmış, yürürlükte olan OSB planlarındaki müktesep haklar, plan revizyonu veya plan değişikliği yapılarak yeni plan kararları getirilmedikçe korunur. Bu planlarda yapılacak plan revizyonu veya değişikliklerinde, can, mal, yapı ve çevre güvenliği açısından tehdit arz eden durumlar hariç, bölgenin koşulları ve ihtiyacı dikkate alınarak inşaat emsalinin, kat adedinin arttırılması durumunda meri planı onayan ilgili kurumun olumlu görüşü yanı sıra, bölgenin mekansal alan dağılımında teknik ve sosyal altyapı alanlarının da aynı oranda arttırılması zorunludur.

Yapı ve Yapı İle İlgili Esaslar

MADDE 56- Yapıların projelendirilmesi ve işletme aşamasındaki esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıkta çalışma;
Katılımcının, üstü ve etrafı kapalı işyerlerinde faaliyette bulunması şarttır. Ancak işin özelliği gerektiriyor ve yönetim kurulunun özel izni alınmış ise, bina yapımına izin verilen yapılaşma alanı içinde kalmak koşulu ile çevreyi rahatsız etmeyecek ve kirletmeyecek her türlü tedbirin alınması kaydıyla açıkta çalışmasına izin verilebilir. Ancak, çalışma alanı parselin ön ve yan cephelerinde hiçbir şekilde olamaz.

b) Çevre yeşili;
İmar planı lejantında gösterilen çevre yeşillikleri üzerine, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç hiçbir şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak kullanılamaz. Bu alanlar üzerinde, sadece saçak yüksekliği 2.50 m.yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi inşa edilebilir.
c) Çekme mesafeleri;
Parsel sınırları ile tesis ve binaların bu sınırlara en yakın kenarları arasında bırakılan mesafeye “Geri Çekme Mesafesi” denir. Birden fazla parselin birleştirilmesi halinde toplam alana tekabül eden değerler alınır. Bölge içi yollar, yükleme ve boşaltma sahaları ile otopark yerleri hakkında konulan esaslar daha büyük çekme mesafelerini gerektirdiği takdirde büyük değerler uygulanır.
Aşağıdaki tabloda verilen sanayi parsellerinde çekme mesafeleri ve çevre yeşili mesafeleri ile çevre yeşili değerlerinde Bakanlığın onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

                 (Değişik Tablo: RG–17.10.2005–25969)


Geri Çekme Mesafesi
(Çevre Yeşili Dahil)
(m)

Çevre Yeşili
Geri Çekme Mesafesi İçinde ve
Parsel Sınırından İtibaren
(m)

PARSEL
ALANI (m2)

ÖN

YAN

ARKA

ÖN

YAN

ARKA

2000 - 4000

    8.00

  7.00

 7.00

  1.00

2.00

  2.00

4001 - 7000

  12.00

  8.00

 8.00

  2.00

2.50

  2.00

7001- 10000

  13.00

10.00

12.00

  3.00

3.00

  3.00

10001- 20000

  20.00

12.00

16.00

  5.00

4.00

  4.00

20001- 30000

  24.00

14.00

22.00

  6.00

4.50

  6.00

30001- 40000

  26.00

15.00

24.00

  7.00

5.00

  6.50

40001- 50000

  30.00

17.00

28.00

  8.00

5.50

  8.00

50001-100000

  32.00

18.00

30.00

  9.00

6.00

  8.50

100001- -----

  33.00

20.00

33.00

10.00

6.50

10.00

      (Ek paragraf: RG–17.10.2005–25969) Ön çekme mesafesini parsel genişliğinden (uzun kenar) alan, (4001-7000), (7001-10000), (10001-20000) aralığında yer alan parsellerde ve "I" katsayısı 4’den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 2000-4000 m2 parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;


I =

G-O

D-X

                formülü ile hesaplanacaktır.
                I = Katsayı 4’den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.
                G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)
                O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı
                D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)
                X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını
                gösterir.
d) İç yollar;
Parsel iç yolları  minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır.
e) Parsel içi yükleme boşaltma alanları;
Bütün parsellerde yapıların sadece OSB yollarına bakmayan yan ve arka taraflarında, bina yapımına izin verilen ve yapılaşma sahası içinde kalacak biçimde, söz konusu hizmetleri karşılayabilecek ölçü ve nitelikte, yükleme ve boşaltma alanlarının planlanması ve bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak planına göre inşa olunması zorunludur.  Köşe parsellerde yollara bakan yanlarda  yükleme boşaltma yeri düzenlenemez. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB yollarına toz ve çamur ve benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile kaplanması ve drenajının yapılması zorunludur. Yükleme boşaltma alanları, bu alanlarda seyredecek kamyon, treyler ve benzeri ağır araçların manevra ve park etme olanaklarına göre boyutlandırılacaktır. Araçların rahatça girip çıkmasına, manevra ve park etmesine elverişli şekil ve boyutlara sahip olmayan yükleme-boşaltma alanlarının inşasına izin verilmez.
f) Parsel içi açık depolama alanları;
Açık depolama alanları sadece binanın yan ve arka taraflarında ve bina yapımına izin verilen yapılaşma alanının sınırları içinde düzenlenebilir. Köşe parsellerde, ikinci yola bakan yanda açık depolama yapılamaz.
g) Dış görünüşler;
Binaların dış görünüşlerinin, OSB’nin mimari bütünlüğünü koruyacak ve bu bütünlüğe değer katacak nitelikte projelendirilmesi ve inşası zorunludur. Renkli tuğla, pres tuğla, brüt beton, granit ve cam, giydirme cephe malzemeleri gibi sıvanmadan kullanılabilecek malzeme ile inşa edilmeyen bütün dış cepheler, kullanılan duvar malzemesinin gerektirdiği şekilde sıvanır, boyanır veya kaplanır. Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.
h) Bahçe duvarları;
Parselin etrafında hangi malzeme olursa olsun taş, tuğla, beton, briket, ahşap, metal ve benzeri kullanılarak inşa edilecek dolu bahçe duvarlarının yüksekliği OSB yollarına bakan kısımlarda yaya kaldırımını, diğer cephelerde ise tabii zemin seviyesini 30 cm.den fazla aşamaz. Bahçe duvarının üstü metal veya ahşap parmaklık gibi arkasını gösterebilen estetik malzeme ile, estetik bir şekilde kapatılabilir. Duvar ve parmaklığın toplam yüksekliği 1.50 m.yi geçemez.  Fiziki yapı nedeniyle parseller arasında oluşan zemini tutucu istinat duvarları bu yüksekliğe dahil değildir. Mimari projelerde detayların hazırlanması ve onaylatılması gerekir.
ı) Katılımcıya ait destek üniteleri;
Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, jeneratör, LPG tankı, yangın suyu deposu ve arıtma tesisi ve benzeri  destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre bölge müdürlüğü karar verir. 
i) Katılımcıya ait tabela ve reklam panoları;
OSB’ ye ait araç, bisiklet ve yaya yollarına, yeşil bantlar üzerine hiçbir katılımcı tarafından yazı yazılamaz, şekil çizilemez, tabela ve reklam panosu yerleştirilemez. Katılımcılara ait tabela ve reklam panoları, bina cephelerine veya yapılaşma alanı içine, yapı ile orantılı olacak şekilde konulabilir. Bina çatılarına, bahçe duvarlarına tabela ve reklam panosu konulamaz. Konulacak tabela ve reklam panosunda, sadece katılımcının unvanı ve logosu bulunabilir.  Başka kuruluşların ve ürünlerin reklamı konulamaz. Tabela ve reklam panolarının boyutları ve yeri, yapı ile orantılı olacak şekilde mimari projelerle birlikte onaya sunulacaktır. Onaylı proje dışında tabela ve reklam panosu konulamaz.

Tesislere Kot Verilmesi
MADDE 57- Parsellerde yapılacak tesislere aşağıda belirtilen şekillerde  kot verilir:
a)Düz arazilerde yoldan kotlandırma;
1)Tesisin cephe aldığı yolun tretuar seviyesinden (bordür üst seviyesinden) kot verilir.
2) Tretuar seviyesi yol seviyesinin 0.18 m üstü kabul edilir.
3)Tesise kot verilirken, parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasından en yüksek tretuar seviyesi röper kabul edilir.
b) Meyilli arazilerde tabi zeminden kotlandırma;
Yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde, tabi zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu 3.00 m.den fazla geçemez. Ancak yola nazaran 3.00 m.den yüksek veya alçak olan parsellerde tabi zemin kotu bölge müdürlüğünce yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16