04-Ekim-2022
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Görev Bölümü
MADDE 20- Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.
(Ek fıkra: RG–05.10.2004–25604) Görev bölümü en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile yapılır.

Toplantılar
MADDE 21- Yönetim kurulu, başkan veya başkan vekili başkanlığında en az ayda 2 defa toplanır. Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi 6 ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.
Yönetim kurulu toplantılarının sekretarya görevini bölge müdürü yürütür.

Görev ve Yetkileri
MADDE 22- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) OSB’ yi temsil ve ilzam etmek,
b) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet kararları çerçevesinde OSB’nin  sevk ve idaresini yürütmek,
c) OSB’nin en ideal şekilde gelişmesi için her türlü tedbiri almak, planlamak ve hakkaniyetle işleyişi ile ilgili kararları almak,
ç) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, yönetim aidatları ile hizmet karşılığı bedellerini belirleyerek  müteşebbis heyetin onayına sunmak,
d) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde OSB’ ye ait gayri menkullerin ve menkullerin satış, trampa ve kira bedellerini  tespit etmek,
e) Müşterek alanlara yapılacak sosyal tesislerin yatırım kararlarını müteşebbis heyetin onayına sunmak,
f) OSB ortak alanlarına ait masraflar ile altyapı katılım payları ve yönetim aidatlarını katılımcılar adına tahakkuk ettirip, ödeme miktarı, şekil ve müeyyidelerini müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde uygulamak,
g) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde arsa satışlarını yapmak,
h) OSB’ ye ait halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve değişiklikleri ile yol, atık su, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, AG-OG elektrik, enerji nakil hattı ve benzeri altyapı ve  arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif ve ihale dosyalarını ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlatmak,
ı) Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde bu krediyi kullandıkları işlere ait  tüm proje, keşif ve ihale dosyası hazırlama çalışmalarını bölge müdürlüğü elemanları ve ilgili resmi kurumlar vasıtasıyla izlemek, inceleyip veya incelettirip kontrol ettikten sonra onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek,
i) Kredi kullanmayan OSB'lerde, imar planı  değişiklikleri, parselasyon planı ve değişiklikleri ile altyapı projelerini onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,  
j) Özel OSB'lerde imar planı ve değişikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,  
k) OSB için yapılacak alım-satım,altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihaleleri müteşebbis heyetin kararına uygun olarak yapmak,
l) Proje, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesisleri, her türlü inşaat, bakım ve onarım işlerinin hakedişlerini onaylamak,
m) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında müteşebbis heyetin verdiği yetki ile gerekli kararları almak ve uygulamak, 
n) Müteşebbis heyetin verdiği yetki ile   rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek,
o) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedellerini belirlemek,
ö) OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak  kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili müteşebbis heyetin belirlediği şartlarda izin vermek .
p) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde ruhsat ve izinleri vermek, verilen ruhsat ve izinlere uygun işlem yapılması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek,
r) Bölge müdürü hariç, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek,
s) Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini belirlemek,
ş) (Mülga: RG–22.02.2006–26088)
t) Müteşebbis heyet tarafından tespit edilen plan, prensip ve programları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak,
u) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,
ü) OSB’de katılımcılar arasında veya katılımcılar ile bölge müdürlüğü arasında çıkabilecek ihtilafı çözümlemek,  çözümlenemeyen konularda müteşebbis heyete başvurmak,
v) İşyeri açma izni veya işletme belgesi ve yapı kullanma iznini almış katılımcıların devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak.

Denetim Kurulu
MADDE 23- Denetim kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine ilk yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.
Kanunun geçici 2.  maddesinde belirtilen OSB’ler denetim kurulunu, oda meclis bütçe komisyonunun tamamından oluşturulabilecekleri gibi, seçimle belirleyecekleri en fazla iki temsilcisinden de oluşturabilirler.

Görev ve Yetkileri
MADDE 24- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir defa OSB’nin defterlerini incelemek, birlikte veya münferiden düzenleyecekleri raporla müteşebbis heyete bildirmek,
b) En az 3 ayda bir defa OSB’nin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
c) Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
ç) Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına bir raporla müteşebbis heyete bildirmek,
d) OSB katılımcılarının OSB yönetim kurulu üyeleri ve OSB personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu müteşebbis heyete iletmek,
e) Boşalan  denetim kurulu üyeliklerine  gecikmeksizin yedeklerden  üye çağırmak,
f) En az 3 ayda bir ara raporu ve yılda bir defa genel denetleme raporunu düzenleyerek müteşebbis heyete sunmak.
Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelere aykırı uygulamaları ve bundan sorumlu olanları, rapor dönemini beklemeden müteşebbis heyete, sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Bakanlığa haber vermekle yükümlüdür.
Denetim kurulu üyeleri kendilerine Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Bölge Müdürlüğü
MADDE 25- Bölge müdürlüğü, bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur.
Bölge müdürü, müteşebbis heyetin kararı ile diğer  personel ise, bölge müdürünün teklifi yönetim kurulunun kararı ile atanır ve aynı şekilde azledilir.
Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB’lerde personelin nitelikleri  ve sayıları beşinci  bölümde belirtilmiştir.

Bölge Müdürünün Görevleri
MADDE 26- Bölge müdürü, müteşebbis heyet ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeleri çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir.

Temsil ve İlzam
MADDE 27- OSB’ler, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. OSB’ yi ilzam edici her türlü işlemle ilgili yazılar, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş OSB bölge müdürü tarafından imzalanır ve böylece çift imzalı olarak tekemmül eder. Müteşebbis heyetin kararları ancak tüzel kişiliğin iç ilişkisinde hüküm ifade eder. 
(Değişik ibare: RG–13.08.2005–25905) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilzama  yetkili üyelerinin listesi Bakanlık tarafından onaylı “Yetki Belgesi” ile belgelenir. Yetki belgesi 2 yıl süre için geçerlidir ancak yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenir. Yenilenen yetki belgesi imzalandığı tarihten itibaren kalan süre için geçerlidir.

Sorumluluk
MADDE 28- Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü ile sair personel kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılırlar.
Denetim kurulu üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan sorumludurlar.
Denetim kurulu üyeleri görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında OSB veya katılımcılar için zarar umulan hususları, kanunlar ya da bu Yönetmelik hükümleri uyarınca bildirmek zorunda oldukları kurum, kuruluş veya organlar dışında kalanlara  açıklayamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel İdare Giderleri için  Kredi Kullanmakta Olan OSB’lerde
Teşkilatlanma ve Sarf Esasları

Bölge Müdürlüğü Tip Teşkilat Şeması
MADDE 29-  Bölge Müdürlüğü Tip Teşkilat Şeması;
a) Bölge müdürü,
b) İmar ve kontrol bölümünde şehir plancısı veya mimar, mühendis unvanı ile azami 5 kişi, topograf, teknisyen ve sürveyan unvanı ile birer kişi,
c) İdari ve mali bölümde, muhasebeci, muhasebe memuru, sekreter ve evrak memuru odacı ve şoför unvanı ile birer kişi,
olmak üzere azami 15 kişiden oluşur.
Tip Teşkilat Şeması; unvanı, sayıları, nitelikleri ve gerekçeleri belirtilmek şartıyla müteşebbis heyetin teklifi ve Bakanlığın onayı ile oluşturulur ve değiştirilir.

Personelin Niteliği
MADDE 30- OSB’lerde görev alacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Genel şartlar
1) TC. Vatandaşı olmak veya özel durumlarda Bakanlığın onayını müteakip diğer izinleri almak koşulu ile yabancı uyruklu olmak,
2) 18 yaşını bitirmiş olmak,
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ile özürlü  bulunmamak,
5) (Değişik: RG–05.07.2006–26219) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
6) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
b) Özel şartlar
1) Bölge müdürü:
Proje ve altyapı inşaatı döneminde, asgari 4 yıllık lisans veya lisansüstü eğitim veren veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik veya mimarlık fakültelerinin birinden mezun, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip   mühendis  veya mimar olması şarttır.
2) Kontrol mühendisi:
Proje ve altyapı inşaatı döneminde, işin durumuna ve ihtiyaca göre asgari 4 yıllık lisans veya lisansüstü eğitimi veren veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik ve mimarlık fakültelerinin birinden mezun en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik mühendisi, çevre mühendisi veya makine mühendisi, ayrıca ruhsat ve izin aşamasında imar birimi için yukarıda belirtilen özelliklere sahip şehir plancısı veya mimar olması şarttır.
3) Muhasebeci:
Muhasebe ile ilgili 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olması şarttır.
4) Muhasebe memuru:
Tercihen muhasebe ile ilgili 2 yıllık yüksek okul veya ticaret lisesi mezunu olması şarttır.
5) Topograf, sürveyan ve teknisyen:
Çalıştırılacağı işle ilgili olarak asgari meslek liselerinin harita, inşaat, makina veya elektrik bölümleri mezunu olması şarttır.
6) Sekreter ve evrak memuru:
Lise mezunu ve bilgisayar operatörü belgesi olması şarttır.
7) Şoför:
En az ortaokul veya ilköğretim mezunu ve asgari B sınıfı sürücü belgesi olması şarttır.

İstenen Belgeler
MADDE 31- OSB’ de boş bulunan kadrolara ataması yapılacak personelden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Özgeçmişi,
c) Diploma aslı veya tasdikli sureti,
d) Sabıkasızlık belgesi aslı,
e)Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.(RG:25.01.2008/ 26767)
f) Askerlik tecil veya terhis belgesi,
g) Nüfus cüzdanı örneği,
h) 2 adet fotoğraf,
ı) Mesleki tecrübeye ait belge asılları veya tasdikli suretleri.
Üzerinde kazıntı ve silinti yapılmış belgeler geçersiz sayılacaktır. Belgeleri tamam olan isteklilerinin ataması, Bölge Müdürünün teklifi Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile  gerçekleşir.
Aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Yönetim kurulu kararı alınmadan hiçbir personel geçici de olsa işe başlatılmaz.

Kadro Tahsisi ve Onayı
MADDE 32- Bakanlık tarafından onaylanan kadrolara; OSB inşaatlarının seyrine paralel olarak, atanacak personel gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra atanır.

Kadrolara Göre Atanma Şekli
MADDE 33- Bölge müdürü müteşebbis heyet tarafından atanır.
Bölge müdürlüğü personeli için ise bölge müdürünün teklifi yönetim kurulunun olumlu kararı olmak şartıyla aşağıdaki sıra takip edilir.
a) OSB’ de kamulaştırma çalışmaları başladığında bölge müdürü, harita mühendisi ve muhasebeci atanır. Harita mühendisi temin edilemediği takdirde, hizmet alımı yapılır.
b) Alt yapı proje ihalesi aşamasında, kontrol mühendisi olarak inşaat mühendisi atanır.
c) Altyapı inşaatı ihalesi yapıldığında,  iş durumuna göre gerekli diğer teknik ve idari kadro atanır.
d) AG-OG elektrik şebekesi inşaatı ihale aşamasında  elektrik mühendisi atanır.
e) Arıtma tesisi ihalesi aşamasında çevre mühendisi ve makina mühendisi istihdam edilir. Ayrıca topograf, gerekli ise  sürveyan ve teknisyen çalıştırılır.
f)  Bölgenin hukuki sorunlarının giderilmesi için avukat, muhasebe ile ilgili serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve benzerleri ile gerektiğinde teknik hizmetlerin karşılanması için  ihtiyaç ölçüsünde Bakanlığın  belirleyeceği şekil ve şartlarda hizmet alımı yapılır.
Hizmet aracı bulunmayan OSB'lerde şoför istihdamı yapılmaz.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16