04-Ekim-2022
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
OSB Üst Kuruluşu,  yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. Üst Kuruluşu ilzam edici yazılar yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili  ile birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter tarafından imzalanır ve çift imzalı olarak tekemmül eder.
Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanmak zorundadır.

Görevleri
MADDE 197– Yönetim kurulu OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla genel kurulun belirlediği kararlar çerçevesinde gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, üyelik için karar almak ve OSB Üst Kuruluşunun sevk ve idaresini yürütmek üzere görev yapar.

Denetim Kurulu
MADDE 198– Denetim kurulu OSB  Üst Kuruluşunun üyeleri arasından seçilen 2 asıl ve  2 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.
Denetim kurulu üyeleri farklı OSB’lerden  seçilir.

Görevleri
MADDE 199– Denetim kurulu OSB Üst Kuruluşu faaliyeti ile ilgili olarak denetim işlerini yürütür. Denetim raporu hazırlayarak genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde her ay ve en az üç ayda bir yönetim kurulu ve OSB Üst Kuruluş teşkilatının işlemlerini ve hesaplar ile varlıkları kontrol ederek ara raporlar düzenlemek zorundadır. Tüm faaliyetler ile yıllık hesapların bütününe ilişkin olarak düzenlenecek rapor, ara raporlar da eklenmek suretiyle genel kurulun bilgisine sunulur.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel Sekreterlik
MADDE 200– Genel Sekreterlik, genel sekreter ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur.  Genel sekreterliğin teşkilat şeması ve kadrosu genel kurulun onayı ile oluşur ve değişir.
Genel sekreter genel kurul, diğer personel ise yönetim kurulu tarafından atanır. Genel sekreterlik yönetim kurulu kararları ve talimatları doğrultusunda OSB Üst Kuruluşunun sevk ve idaresini yürütmek ve diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Genel sekreter ve OSB Üst kuruluşunda görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve sayıları yönetim kurulunun teklifi genel kurulun onayı ile belirlenir. 
(Ek dördüncü fıkra: RG–05.07.2006–26219) "Genel Sekreterin kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
şartlarını haiz olması gerekmektedir.

Üst Kuruluş Gelirleri
MADDE 201– OSB Üst Kuruluşunun gelirleri şunlardır:
a) Kayıt ücreti,
b) Aidat,
c) Bağışlar,
d) Kira, hizmet, faiz ve benzeri gelirler,
e) Gecikme cezaları,
f) İlan ve reklam gelirleri,
g) Diğer gelirler.

Defter ve Belgeler
MADDE 202– OSB Üst Kuruluşunda, Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinde yazılı ve üye kayıt  defteri ve ayrıca faaliyetlerin gerektirdiği diğer defterler tutulur. Bakanlık, yayımlayacağı tebliğler ile tutulacak defterlerle kullanılacak belgelere ve bunların düzenlenme esas ve şekillerine ilişkin zorunluluklar getirebilir.
Defter ve belge düzenine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yönetim kurulu ve yönetim kurulunun yetki vereceği görevlilerin müşterek sorumluluğundadır.

Bakanlık Yetkisi
MADDE 203– OSB Üst Kuruluşunun tüm faaliyetleri Bakanlık denetimine tabidir.

Sorumluluk
MADDE 204- OSB Üst Kuruluşunun yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar.
Bilânço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı devlet memurları gibi ceza görürler.

ONALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defter Tutma
MADDE  205- OSB hesapları, Türk Ticaret Kanununda belirtilen  tutulması zorunlu defterlerde tek düzen muhasebe sistemi esaslarına göre tutulur ve  izlenir.

Güvenlik
MADDE 206- OSB’ler, OSB imar planı hudutları içindeki alanın üzerinde bulunan taşınır veya taşınmaz mallar ile canlıların korunması ve güvenliğinin sağlanması 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun”a göre görev yapan özel güvenlik teşkilatı oluşturabilirler. Oluşturulan bu özel güvenlik personeli ile kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde kolluk kuvvetleri OSB’ ye gelinceye kadar silahlı koruma yapabilirler.
OSB hudutları içinde bulunan kuruluşlar kendi sınırları içindeki korunma ve güvenliklerini, kendi kuracakları özel güvenlik teşkilatı ile sağlarlar.

Park Etme
MADDE 207- OSB sınırları içinde belirlenmiş otopark alanları dışına araçlar park edemez. Aksine hareket edildiğinde OSB’ce belirlenecek işgaliye bedeli ile diğer fiili tedbirler uygulanabilir.

Nakliye ve Taşıma
MADDE 208- OSB sınırları içinde nakliye-taşıma kooperatiflerinin faaliyet göstermesi, OSB’nin yazılı iznine tabidir. İlgili OSB adını kullanarak, OSB’nin bağlı bulunduğu İl hudutlarında hiçbir şekilde nakliye-taşıma kooperatifleri faaliyet gösteremez.

Sanayici Kooperatiflerin Kurdukları OSB’ler
MADDE  209- Sanayici  kooperatiflerin  kurdukları OSB’lerde, kuruluş tek bir kooperatif   tarafından gerçekleştirilmiş ise,  genel kurulda her bir kooperatif üyesi  bir katılımcı olarak kabul edilir.

OSB’lerde Küçük Sanayi Siteleri
MADDE 210- Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerindeki Kooperatifler Birliği talepleri halinde müteşebbis heyete dahil edilirler.
Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde her bir kooperatif bir katılımcı sayılır. Kooperatifler feshedildiğinde her bir site aralarında seçtiği bir kişi ile genel kurulda temsil edilir.

OSB’lerde küçük sanayi sitelerinin yer alması halinde  de her bir kooperatif bir katılımcı sayılır. Kooperatifler feshedildiğinde her bir site aralarında seçtiği bir kişi ile genel kurulda temsil edilir. (Ek cümle: RG–22.02.2006–26088) Ancak tasfiye edilen kooperatifin yerine birden fazla site yönetimi kurulması halinde aralarından seçecekleri  bir kişi ile Genel kurulda temsil edilir. Kooperatif veya site temsilcileri genel kurulları tarafından seçilir. Seçilmelerine ilişkin kararı ibraz etmeleri halinde, Genel kurula katılımcı olarak iştirak eder.
Kooperatif sayısının organ oluşturmaya yetmemesi halinde genel kurulda her bir kooperatif en fazla beşer kişi ile temsil edilir.

OSB’lerin Hesap ve İşlemlerinin Denetimi
MADDE  211- OSB’nin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetimince yıllık olarak, müteakip yılın ocak ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müşavire inceletilir. Bağımsız denetim yapan yeminli mali müşavir düzenlediği denetim raporunu; yıllık olarak yapılan incelemelerde şubat ayı sonuna kadar, gerekli görülen hallerde yapılan incelemelerde en geç bir ay içinde müteşebbis heyet başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş, katılımcıları üretime geçmiş, müteşebbis heyetlerini lağvederek yönetim kurulunu oluşturmuş OSB’ler, tüzel kişiliklerini kazanabilmek için,  kuruluş protokolünün müteşebbis heyet bölümüne kuruluşa katılan kurum ve kuruluşların katılım oranlarını,   yönetim kurulu ve denetim kurulu bölümüne ise mevcut yönetim ve denetim kurullarını yazarak Valinin sunuş yazısı ile Bakanlığa göndereceklerdir.

GEÇİCİ MADDE 2- Bakanlık tarafından onaylanan teşkilat şeması ve kadrolarda yer almamasına rağmen Kanunun yayımlandığı tarihten önce mevcut kadrolarda çalışan personelin emeklilik veya istifa gibi nedenler ile ayrılmalarına kadar istihdamlarına ve kazanılmış ücret ve sosyal hakların eski statülerine göre ödenmesine devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 3- İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İmar Kanununun 22 nci maddesine göre ruhsat talebinde bulunan ve halen işlem görmekte olan ruhsatlar, gerek müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan esaslara, gerekse bu yönetmelik esaslarına göre incelenerek haklarında lehte olan hüküm uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4- İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce OSB'lerde kurulmuş, bu Yönetmeliğin 92 ve 93 üncü maddesinde belirtilen konularda faaliyet gösteren  tesisler bu kapsama dahil değildir.

GEÇİCİ MADDE 5- İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilerek faaliyete geçmiş atıksu arıtma tesisine sahip bölgelerde bu Yönetmeliğin 111 inci maddesinin arıtma tesisi  yatırımına katılım bedeli ile ilgili hükmü uygulanmaz

GEÇİCİ MADDE  6- Kanunun Geçici ikinci Maddesine göre kurulup işletilen OSB’lerde, müteşebbis heyet görevini yürüten oda meclislerinin kararı ile OSB Kanununun 25 inci maddesine göre genel kurula geçilmesine karar verildiği takdirde, OSB Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE  7- 01.4.2002 tarihinden önce yer seçimi tamamlanmış veya yer seçimi komisyonu toplanmış ancak, onaylı bir imar planına göre üzerinde yapılaşma bulunan OSB’lerde bu yönetmelik hükümlerinin 55 inci ve 56 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 212- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 213- Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(Değişik: RG-01.02.2008/26774)

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16