04-Ekim-2022
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Genel Kurul Tutanağı
MADDE 152- Genel kurul toplantılarının geçerli olması için, temsilciler tarafından yapılan seçimler ve alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir . Genel kurulda alınan kararlara muhalif olanlar muhalefetlerini gerekçesi ile birlikle bu tutanağa geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel kurul tutanağı, divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul Kararlarının İlanı
MADDE 153- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile katılımcılar cetveli ve genel kurul tutanağı, toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde OSB’ de ilan edilir ve bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 154- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruluş protokolünü OSB Anasözleşmesi olarak değiştirmek,
b) (Değişik: RG–22.02.2006–26088) OSB’nin en ideal şekilde işleyişi ile ilgili gerekli kararları ve tedbirleri  almak, OSB’nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmek için karar vermek ve  birleşme şartlarını belirlemek,
c) OSB’nin, yönetim ve denetim kurulunu oluşturmak, bu kurulların çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek, gerektiğinde bunları azletmek,
ç) Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve katılacak üyeleri tespit etmek,
d) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek, 
e) Altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirlemek,
f)Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını parsel büyüklüğüne göre belirlemek,
g) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek ve gerektiğinde yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek, 
h) OSB’ ye ait gayri menkullerin ve menkullerin  kiralanması, trampası, satış  bedelleri ve benzeri işlemler ile ilgili prensipleri belirlemek,
ı) Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,
i) OSB ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek,
j) OSB’nin yeni yatırımlarını ve bütçesini onaylamak,
k) Tahsisi veya satışı yapılmamış arsa var ise, arsa tahsis ve satış kriterlerini belirlemek ve bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
l) Ruhsat ve izinlerin verilmesi ile ilgili prensipleri belirlemek,
m) İmar ve parselasyon planları ile değişiklikleri hakkındaki prensipleri belirlemek,
n) OSB katılımcılarından tahsil edilecek OSB yönetim aidatları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri, varsa altyapı katılım payları, ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasları belirlemek,
o) Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında karar vermek, gerektiğinde uyuşmazlıkların çözümü için Bakanlığın görüşünü alarak karar vermek,
ö)OSB için yapılacak alım-satım,alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihaleler  konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek,
p) OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak  kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili şekil ve şartları belirlemek,
r) Bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili karar almak,
s) Bölge müdürlüğünün teşkilat şeması, kadrosunu onaylamak ve personelin niteliği ile ilgili prensipleri belirlemek,
ş) Bölge müdürlüğü personelinin ataması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek,
t) Bölge Müdürü ve OSB personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların asgari ve azami sınırlarını tespit etmek,
u) Yatırımlarla ilgili kredi alma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
ü) Yönetim kurulu  ve denetim kurulu üyelerine ödenecek  huzur hakkı veya aylık ücretleri belirlemek,
v) Cadde ve sokak isimlerine karar vermek,
w) (Değişik: RG–22.02.2006–26088) Genel kurul, kuruluş protokolünün ana sözleşme olarak değiştirilmesi,  yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşturulması ve ibrası, hesapların ibrası, OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek  toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB’nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmek için karar verilmesi, birleşme şartlarının belirlenmesi,  üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ile üyelerinin tespiti, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, Bölge Müdürünün atanması veya azli ile ilgili görevlerinin dışında kalan yetki ve sorumluluğun Yönetim Kuruluna devri konusunda karar almak,
x) Denetim Kurulu dışında, OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak gerekli görülen hallerde her zaman serbest yeminli mali müşavirlere incelettirilmesi için karar vererek prensiplerini belirlemek,
y) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
z) Kanun, yönetmelik, anasözleşme ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 155- Yönetim kurulu, genel kurulun üyeleri arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri,  2  yıl için seçilir. İstifalar ve eksilmeler halinde yerine birinci sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.
Yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri, genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

Seçilme Şartları
MADDE 156- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
b) Katılımcı olmak,
c) Başka bir OSB’de yönetim kurulu üyesi olmamak,
d) (Değişik birinci paragraf: RG–05.07.2006–26219) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konur.
e) OSB’de denetçi olmamak,
f) Denetim Kurulu üyeleri ile ikinci dereceye kadar ikinci derece dahil kan yada sıhri hısım olmamak.
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulu tarafından son verilir.

Görev Bölümü ve Toplantılar
MADDE 157- Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir başkan vekili   seçerek görev bölümü yaparlar. Görev bölümü en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile yapılır. Yönetim kurulunun sekretarya görevini bölge müdürü yürütür.
Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda iki defa ve en az üç üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.
Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılmaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.
Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Bu durumda yönetim kurulu ilk sıradaki yedek üyeyi göreve davet eder.
Toplantılar OSB’de yapılır. Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlar tarafından isim yazılarak imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

Üyeliğin Boşalması
MADDE 158- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.
Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yönetim veya denetim kurulu tarafından geciktirilmeden yeteri kadar yedek üye çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
Yönetim kurulu toplantı karar yeter sayısını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı karar yeter sayısını kaybetmemişse TTK’ nın 315 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket edilir. Yönetim kurulu toplantı karar yeter sayısının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere genel kurul derhal toplantıya çağrılır.

Sorumluluk ve Yasak Muameleler
MADDE 159- Yönetim kurulu, OSB işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve OSB’nin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayreti sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulu faaliyeti sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.
Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve katılımcılar listesinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve tek düzen muhasebe sistemi ile tutulan defter ve belgeler ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp, incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devretmediği yetkileri kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsil sorumlu olup, OSB’ye tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.
Görevi sona eren üyenin, görevinden doğan ve mevzuata ilişkin sorumlulukları kanunlarında belirtilen zaman aşımı süresince  devam eder.

Görev ve Yetkileri
MADDE 160- OSB yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) OSB’yi temsil ve ilzam etmek,
b) Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile genel kurulun belirlediği  prensipler çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek,
c) OSB’nin en ideal şekilde gelişmesi için her türlü tedbiri almak, planlamak ve hakkaniyetle işleyişi ile ilgili kararları almak,
ç) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, yönetim aidatları ile hizmet karşılığı bedellerini belirleyerek  genel kurulun onayına sunmak,
d) Genel kurulun belirlediği prensiplere göre OSB’ye ait gayri menkullerin ve menkullerin satış, trampa ve kira bedellerini tespit etmek,
e) Müşterek alanlara yapılacak sosyal tesislerin yatırım kararlarını genel kurulun onayına sunmak,
f) OSB ortak alanlarına ait masraflar ile altyapı katılım payları ve yönetim aidatlarını katılımcılar adına tahakkuk ettirip, ödeme miktarı, şekil ve müeyyidelerini genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde uygulamak,
g) Genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde varsa arsa tahsis ve satışlarını yapmak,
h) OSB için yapılacak alım-satım,altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihalelerini genel kurul kararına uygun olarak yapmak,
ı) OSB’ye ait tasdik edilmesi gereken projeleri onaylanmak veya uygun görüş almak üzere ilgili kuruluşlara göndermek,
i) OSB ile ilgili her türlü hakedişleri onaylamak,
j) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu kurum ve kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında genel kurulun verdiği yetki ile  gerekli kararları almak ve uygulamak,
k) Genel kurulun belirlediği prensiplere göre elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedellerini belirlemek,
l) OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak  kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili genel kurulun belirlediği şartlarda izin vermek,
m) Bölge müdürü hariç, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek,
 n)  Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini belirlemek,
o) Genel kurulun verdiği yetki ile OSB’de yapılması gereken yatırımlarla ilgili kredi almak, kredi açacak kurumlara olan taahhüt ve vecibelerden katılımcıları haberdar etmek ve durumu genel kurulun onayına sunmak,
ö) Genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde ruhsat ve izinleri vermek, verilen ruhsat ve izinlere uygun işlem yapılması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek,
p) OSB’de katılımcılar arasında veya katılımcılar ile bölge müdürlüğü arasında çıkabilecek ihtilafı çözümlemek,  çözümlenemeyen konularda genel kurula başvurmak,
r) Açılma ve yapı kullanma iznini almış katılımcıların devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak,
s) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,
ş) Genel kurulu tarafından tespit edilen plan, prensip ve programları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16