04-Ekim-2022
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,
ve Bölge Müdürünün Görev ve Yetkileri

Genel Kurulu Oluşturma
MADDE 135- OSB’ deki (Mülga ibare: RG–22.02.2006–26088) (…) kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün üretime geçtiklerinin, işyeri açma izni veya işletme belgesi ibraz etmek sureti ile belgelenmesi veya OSB’nin kuruluş masrafları, OSB’deki arsaların alımı ve tüm altyapı inşaatları Bakanlık kredisi  ile gerçekleştirilmiş olan OSB’lerde kredi borcunun ödendiğinin belgelenmesi ile ilk genel kurulun oluşum süreci başlar. Müteşebbis heyetin kendi imkanları ile oluşmuş OSB’lerde ise OSB’de (Mülga ibare: RG–22.02.2006–26088) (…) kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün üretime geçtiklerinin işyeri açma izni veya işletme belgesi ibraz etmek sureti ile belgelenmesi sonucunda, ilk genel kurulun oluşum süreci başlar.
Her iki halde de yönetim kurulu, işletmelerin 2/3 nün üretime geçerek işyeri açma izni veya işletme belgesi aldığında durumu Bakanlığa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü kanalıyla bildirmek zorundadır. Kredi borcunun bittiği ise banka tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlık doluluk oranının zamanında tespiti için gerekli duyuruları yapar.
Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını müteşebbis heyete gönderir. Müteşebbis heyet ilk genel kurulu Bakanlık talimat tarihini takip eden 6 ay içinde toplamak zorundadır.

Oy Hakkı ve Temsil
MADDE 136- Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerdeki  her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. (Ek cümle: RG–22.02.2006–26088) Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişilerin ise temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri halinde Genel kurula katılımcı olarak iştirak eder. Noter tasdikli vekaletname şartı ile, bir katılımcı diğer bir katılımcıyı oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edebilir.  (Ek cümle: RG–13.08.2005–25905) Katılımcı olmayanlara vekalet verilemez.
Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyelerine vekalet verilemez.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle OSB’nin işlerinin yürütülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Denetçiler de kendi ibralarında oy kullanamazlar.
Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile OSB arasında kalıtımcı ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
Kooperatif ve sanayicilerin bir araya gelerek oluşturdukları OSB’lerde; kooperatiflerin her biri bir katılımcı sayılır ve genel kurulda seçecekleri bir kişi tarafından temsil edilirler.
OSB’lerde   yer alan küçük sanayi niteliğindeki işyerlerinin oluşturduğu grup veya kooperatif, kendi aralarından seçecekleri bir üye ile genel kurulda temsil edilir. Bu üye ve yedeğinin seçimi, söz konusu işyeri sahiplerinin veya temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin müteşebbis heyetin tespit edeceği gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya başkan vekilinin başkanlığında toplanarak yapacakları seçimle belirlenir.

Toplantı Şekilleri ve Zamanı
MADDE 137- Genel kurul,  olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul, OSB işlerinin, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolü hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.

Toplantı Yeri
MADDE 138- Genel kurul OSB’nin bulunduğu yerde toplanır.

Çağrıya Yetkili Organlar
MADDE 139- İlk genel kurul, müteşebbis heyet tarafından, sonrakiler yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Gerekli hallerde çağrı Bakanlık tarafından da yapılabilir.
Gerekli hallerde denetim kurulu da genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.
Ayrıca, dört işletmeden az olmamak şartıyla, toplam işletme sayısının en az 1/10’ unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu ve yukarıdaki şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç alınmaması halinde, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir.

Çağrının Şekli
MADDE 140- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının toplantı gününden en az (Değişik ibare: RG–22.02.2006–26088) iki hafta önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin belirtilmesi zorunludur. (Ek cümle: RG–22.02.2006–26088) Katılımcılara, çağrı ile birlikte yönetim ve denetim kurulu tarafından verilen raporlar,  bilanço,  gelir-gider veya Kar/Zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi ve belgeler  gönderilir.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada katılımcılara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az, (Değişik ibare: RG–22.02.2006–26088 iki haftadan fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Bütün Katılımcıların Hazır Bulunması
MADDE 141- OSB’nin varsa tevsi alanları da dahil bütün katılımcıların hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Bu kararlar tüm katılımcı veya katılımcıların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanarak bir tutanağa bağlanır.

Bakanlık Temsilcisi
MADDE 142- Olağan ve olağanüstü genel kurulda, Bakanlığı temsilen ilgili genel müdürlükten bir temsilci bulundurulur.
Bakanlık temsilcisi, “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkındaki” yönetmelik hükümleri çerçevesinde,  toplantının kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler ve toplantı tutanağının bir nüshasını imzalayarak Bakanlığa gönderir.

 Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler
MADDE 143- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 30 gün önce, Bakanlığa yazılı olarak bildirir.
Bu bildirime, Bakanlık tarafından tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili genel müdürlük adına Ankara’da T.C.Ziraat Bankası’nda açılacak hesaba  yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıya temsilci gönderilmesi talep edilir.

Gündem
MADDE 144- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır:
a) Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
b) Bağımsız denetim kurullarınca yıllık olarak yapılan denetim raporlarının okunması,
c) Bilanço, envanter ve diğer hesapların incelenmesi, onanması veya reddi,
d) Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
e) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
f) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
g) Gerekli görülen diğer hususlar.
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.
Dört işletmeden az olmamak üzere toplam işletme sayısının en az 1/10 u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az (Değişik ibare: RG–22.02.2006–26088) on gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların da gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak, varsa tevsi alanlar da dahil OSB’ ye kayıtlı tüm işletmelerin; dört işletmeden az olmamak üzere en az 1/10 unun temsilcilerinin, Başkanlık Divanının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde,
1) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
2) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
3) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
4) Kanun, kuruluş protokolü ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
5) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi
ile ilgili hususlar,
genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

Katılımcılar Cetveli
MADDE 145- Yönetim kurulu, her genel kurul toplantısından önce tüm katılımcı veya temsilcilerinin isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir bir katılımcılar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

Görüşme ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 146- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için varsa tevsi alanlar da dahil OSB’ de kayıtlı katılımcıların veya temsilcilerinin en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda gerekli nisap aranmaz.
Genel kurulda kararlar katılımcılar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan bir fazlasının  oyu ile alınır.
Genel kurulun ilk toplantısında mevcut kuruluş protokolü tüzel kişiliğin ana sözleşmesi olarak değiştirilir.

Toplantının Açılması ve Başkanlık Divanı
MADDE 147- Toplantı, Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı karar yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. Daha sonra bir divan başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter ve gerektiğinde oy toplayıcı seçilir. Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır.
Divan başkan ve üyelerinin, madde 148’de belirlenen esaslara göre katılımcı veya temsilciler arasından seçilmesi şarttır.

Oy Kullanma Şekli
MADDE 148- Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kararı halinde gizli oya başvurulur.

Bilançonun Tasdiki ve İbra
MADDE 149- Bilançonun tasdikine dair genel kurul kararı, yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise, bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır.
Ayrıca, ibra edilmemeye mesnet teşkil eden hususların incelenmesi amacıyla hesap tetkik komisyonu oluşturulur veya yeni seçilecek denetim kurulu görevlendirilir. Söz konusu incelemenin, en geç 3 ay içinde yapılacak olağanüstü genel kurulla üyelerin bilgi ve onayına sunulması gerekir.
Söz konusu raporun bir nüshası  ibra edilmeyen yönetim ve denetim kurullarına verilerek savunma hakkı sağlanır.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine hukuki sorumluluk davası açılabilmesi için, bu konuda olağanüstü genel kurulda karar verilmiş olması gereklidir. Denetçiler genel kurul karar tarihinden itibaren 1 ay içinde suç duyurusunda bulunmaya mecburdur ve bundan yasal olarak sorumludur.

Kararların Tesiri
MADDE 150- Genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya karşı oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

Kararların İptali
MADDE 151- Aşağıda yazılı kişiler, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolünde belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, OSB’nin bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye başvurabilir:
a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak durumu tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen, toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden katılımcılar,
b) Yönetim kurulu,
c) Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde, bunların her biri,
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün katılımcılar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam, tescil ve ilan ettirilir.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16